Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Wenschot Ballooning (www.wenschot.com) gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58003002.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, neemt u dan gerust contact met ons op via de contactgegevens op deze website.

In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel: het bereiken, uitvoeren en opvolgen van de overeenkomst.
Persoonsgegevens: naam, adres (optioneel), woonplaats (optioneel), telefoonnummer, e-mail adres, gewicht i.v.m. de beladingsberekening en in sommige gevallen leeftijd en gezondheidstoestand voor zover deze van belang zijn voor een veilige vaartuitvoering.
Grondslag: de overeenkomst.
Bewaartermijn: niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Ontvangers: voor intern gebruik en alleen aan derden (bijvoorbeeld politie, justitie, verzekeraar, enz.) indien daar een (wettelijke) verplichting aan ten grondslag ligt.

Doel: administratie.
Persoonsgegevens: naam, adres (optioneel), woonplaats (optioneel), telefoonnummer, e-mail adres, bank- en betaal-gegevens.
Grondslag: de overeenkomst.
Bewaartermijn: niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (financiële administratie voor 7 jaar).
Ontvangers: boekhouder, accountant en belastingdienst.

Doel: het versturen van aankopen (bijvoorbeeld cadeaubonnen).
Persoonsgegevens: naam, adres en woonplaats.
Grondslag: de overeenkomst.
Bewaartermijn: niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Ontvangers: vervoerder (bijvoorbeeld PostNL).

Doel: publicitair.
Persoonsgegevens: beeldmateriaal (foto en video).
Grondslag: toestemming.
Bewaartermijn: onbeperkt, tenzij anders overeengekomen.
Ontvangers: websitebeheerder en social media.

Doel: verbeteren digitale dienstverlening.
Persoonsgegevens: cookies (zie voor meer informatie “Cookies”) en IP-gegevens.
Grondslag: toestemming.
Bewaartermijn: iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
Ontvangers: websitebeheerder en analytics tools.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Wenschot Ballooning uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Wenschot Ballooning met u heeft, tenzij Wenschot Ballooning wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In het overzicht aan het begin van deze privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Wenschot Ballooning te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Wenschot Ballooning op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Wenschot Ballooning deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Wenschot Ballooning hebben ontvangen.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beveiliging persoonsgegevens
Wenschot Ballooning treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Wenschot Ballooning. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wenschot Ballooning raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid
Wenschot Ballooning past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. Wenschot Ballooning raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Wenschot Ballooning er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Wenschot Ballooning wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op deze website.